ประเภทของรายวิชา

11 กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า52
12 กลุ่มวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์9
13 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล42
14 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ37
15 กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์49
16 กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์53
17 กลุ่มวิชาเทคโนโลยียานยนต์59
18 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง30
41 กลุ่มวิชานิติศาสตร์ (รหัสใหม่)49
50 กลุ่มวิชาแกนคณะบริหารธุรกิจ23
51 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ24
52 กลุ่มวิชาการบัญชี29
53 กลุ่มวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์36
54 กลุ่มวิชาการจัดการ19
55 กลุ่มวิชาการตลาด30
56 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ14
M.P.A. (Master of Public Administration)19
M.P.A. (Project Management and Evaluation)26
M.B.A. (Master of Business Administration) 15
M.S. (Management Information and Communication Technology)17
M.Ed.(Educational Administration)12
Graduate Diploma (Teacher Profession)14
012 กลุ่มวิชาภาษาไทย รหัสใหม่1
020 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รหัสใหม่6
030 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รหัสใหม่4
040 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รหัสใหม่6
100 กลุ่มวิชาแกนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสใหม่23
101 กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัสใหม่26
102 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ13
104 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล1
105 กลุ่มวิชาเทคโนโลยียานยนต์ รหัสใหม่26
106 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง รหัสใหม่4
107 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รหัสใหม่11
108 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์9
110 กลุ่มวิชาแกน เทคโนโลยีบัณฑิต19
203 กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รหัสใหม่26
204 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง21
301 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์45
500 กลุ่มวิชาแกนคณะบริหารธุรกิจ รหัสใหม่16
501 กลุ่มวิชาบัญชี3
502 กลุ่มวิชาการจัดการ9
503 กลุ่มวิชาการตลาด รหัสใหม่1
504 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ รหัสใหม่15
505 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ5
508 กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก10
400 กลุ่มวิชาแกนนิติศาสตร์ รหัสใหม่46
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหาระุรกิจ AIA7
401 กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์