บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

 

แบบประมวลรายวิชา
1. หมวดวิชา : เฉพาะ
2. กลุ่มวิชา : เอกบังคับ
3. ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
4. วิชาบังคับก่อน :
-
5. จำนวนชั่วโมง :
5 ชั่วโมง / 3 หน่วยกิต 3(2-3)
6. อาจารย์ผู้สอน :

อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ปินไชย7. วัน/เวลาที่สอน :

-8. เวลาทำงาน :
วันจันทร์ – วันศุกร์ ( 8.30-16.30)
9. สถานที่ทำงาน :
ห้อง 010311
10. จำนวนนักเรียน :
30 / 1 ห้องเรียน
11. คำอธิบายรายวิชา :
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุครวมถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ หน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ระบบเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและใช้อุปกรณ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์


12. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ
3. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์13. เวลาเรียน :
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด นักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบปลายภาค14. กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน :
โปรดดูรายละเอียดใน Detail course outline ที่แนบ15. การวัดผลและประเมินผล :
1. การข้าชั้นเรียนและจิตพิสัย
2. การทำงานให้ได้ผลสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. การทดสอบย่อยในชั้นเรียน
4. การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค16. สัดส่วนการให้คะแนน :

สัดส่วนการให้คะแนน : แบ่งเป็น 50 ต่อ 50 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คะแนนกลางภาค 50 คะแนน ประกอบไปด้วย
- การเข้าชั้นเรียนและจิตพิสัย 10 คะแนน
-งานที่มอบหมายและทดสอบย่อยในชั้นเรียน 20 คะแนน
-การสอบกลางภาค 20 คะแนน
-การสอบปฏิบัติในห้อง Lab 10 คะแนน

คะแนนปลายภาค 50 คะแนน
-การสอบปลายภาค 50 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน17. การตัดเกรด :
การตัดเกรด : ใช้เกณฑ์ในการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม ( ใช้ Bell curve)18. แผนการสอน :
แผนการสอน : โปรดดูที่เอกสารแนบ19. ตำราที่ใช้สอน :
ตำราที่ใช้สอน 

........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com