บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

 

วัตถุประสงค

1. เพื่อให้ทราบถึงประเภทของระบบสารสนเทศ

2. เพื่อให้เข้าใจถึงระบบสารสนเทศในปัจจุบัน

3. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน

 

สรุปเนื้อหารายวิชา

1. ระบบสารสนเทศจำแนกตามโครงสร้างองค์การ (Classification by Organizational Structure)

2. สารสนเทศของหน่วยงานย่อย (Departmental information system)

3. ระบบสารสนเทศของทั้งองค์การ (Enterprise information systems)

4. ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างองค์การ (Interorganizational information systems-IOS)

5. การจำแนกตามหน้าที่ขององค์การ (Classification by Functional Area)

6. การจำแนกตามการให้การสนับสนุนของระบบสารสนเทศ (Classification by Support Provided)

6.1 ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction Processing Systems -TPS)

6.2 ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจัดการ (Management Reporting Systems MRS)

6.3 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems-DSS)

 

........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com