บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. ทราบถึงความหมายของระบบสื่อสาร

2. สามารถทราบถึงองค์ประกอบของการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

3. ทราบถึงวิธีการและลักษณะการส่งสัญญาณข้อมูล

4. สามารถเลือกใช้สื่อกลางที่จะนำมาใช้ในการเชื่อมต่อระบบสื่อสารได้

5. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

 

สรุปเนื้อหารายวิชา

1. ความหมายของการสื่อสารข้อมูล

2. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล

3. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อสารข้อมูล

4. การส่งสัญญาณข้อมูล (Transmission Definition)

5. มาตรฐานสากล (International Standards)

6. ลักษณะของสัญญาณที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้อมูล

7. รหัสที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูล (Transmission Code)

8. รูปแบบของรหัส

9. รหัสแบบของการเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล

10. สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

11. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

12. เครือข่าย (Networks)

13. Network Topology

14. รูปแบบการประมวลผลแบบกระจายเครือข่าย (Organizational Distributed Processing)

 

........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com