บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. ทราบความหมายของซอฟร์แวร์ (Software) ที่ถูกต้อง

2. บอกคุณสมบัติของซอฟร์แวร์ (Software) ได้

3. เลือกใช้ซอฟร์แวร์ได้อย่างเหมาะสม

 

สรุปเนื้อหารายวิชา

1. ความหมายของซอฟต์แวร์

2. ประเภทของซอฟต์วแวร์

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต

 

........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com