บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. ทราบถึงความเป็นมาของยุคคอมพิวเตอร์แต่ยุคได้อย่างถูกต้อง

2. บอกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

3. สามารถบอกขนาดของคอมพิวเตอร์แต่ละขนาดได้

 

สรุปเนื้อหารายวิชา

1. ยุคของคอมพิวเตอร์

1.1 ยุคที่หนึ่ง (First Generation)

1.2 ยุคที่สอง (Second Generation)

1.3 ยุคที่สาม (Third Generation)

1.4 ยุคที่สี่ (Fourth Generation)

2. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

3. ประเภทของคอมพิวเตอร์

4. ขนาดของคอมพิวเตอร์

5. ส่วนประกอบของ Computer........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com