บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

3. เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับเหตุกราณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

สรุปเนื้อหารายวิชา

1. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์การ

2. เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

3. การปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com