บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

วัตถุประสงค

1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

 

สรุปเนื้อหารายวิชา

1. ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรม

2. กรอบความคิดเรื่องจริยธรรม

3. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy)

4. การคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา

5. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime)

6. การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร

7. การควบคุมระบบสารสนเทศ (Information System Controls)

8. การควบคุมกระบวนการทำงาน (Procedural Controls)

9. การควบคุมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น (Facility Controls)

 

........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com