บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงการทำการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของการทำการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. เพื่อให้ทราบถึงประเภทของการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส

 

สรุปเนื้อหาบทเรียน

1. ความเป็นมา

2. ความหมาย (E-Commerce)

3. กรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส

4. ประเภทสินค้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5. ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

6. พฤติกรรมของลูกค้า

7. การวิจัยทางการตลาด

8. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิค (Technical Infrastructure)

9. ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์

10. การสนับสนุนการบริการอื่น ๆ ให้ลูกค้า

11. การรักษาความปลอดภัย

12. วิธีการรักษาความปลอดภัย

13. ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส

14. ข้อจำกัดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com