บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตวัตถุประสงค

1. เพื่อทราบความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการต่าง ๆ

2. ทราบถึงองค์ประกอบองค์ประกอบระบบสารสนเทศได้

3. ทราบถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่นำไปใช

 

สรุปเนื้อหาบทเรียน

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

3. ความหมายของข้อมูล

4. ความหมายของสารสนเทศ

5. ลักษณะของสารสนเทศที่ด

6. ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

7. องค์ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์

8. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com