บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
คณะผู้จัดทำ.....
นางสาวณัฐณิชา    ใฝ่ใจความรู้       นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นางสาวอำพรรณ   อินทร์สุข            นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นายสมชาย           ใจกันทะ            นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สรุปวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น.....

อาจารย์พันศักดิ์    ปินไชย                 อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อาจารย์พลวัฒน์   จินตนาภรณ์          อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อาจารย์ศุภกิจ       ตรีวิทยากรานต์     อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com